Bestuur functie profielen

Taken  voorzitter:

 • 5 x per jaar landelijke vergadering voorzitten
 • 4 x per jaar vergadering VAP bijwonen
 • Originele bonnen en rekeningen doorsturen naar de secretaris VAP (en penningmeester)
 • Contact onderhouden met penningmeester, secretaris en webmaster zodat alles op de website komt etc
 • (Voorstel)Begroting maken in samenspraak met de penningmeester
 • Coördineren 2-daags congres (Week van de Pathologie) en WIHC-invulling (1 dag)
 •  Programma in elkaar zetten van een congres.Sprekers verzamelen via HB, WIHC of  welke bron dan ook
  1. Sprekers uitnodigen via e-mail
  2.  Firma’s uitnodigen via e-mail
  3. Afspraken maken met de Ernst Sillemhoeve m.b.t. de faciliteiten, kamers vastleggen, diner uitzoeken en het programma doornemen.
  4. Inschrijvingen firma’s doorsturen aan landelijk secretaris  VAP, CC naar landelijke penningmeester WIHC
  5. Cadeaubonnen regelen voor de sprekers.
  6.  Wijn halen voor de sprekers.
  7. Na afloop congres, sprekers bedanken via e-mail.
  8. Na afloop congres, firma’s bedanken voor het plaatsen van hun stand via e-mail.
  9. Sprekers benaderen voor samenvatting in de VAPVisie. 
  10. Iemand vragen om een congresverslag te schrijven voor in de VAPVisie

Taken secretaris:

 1. Neemt deel aan de vergaderingen van het LB.
 2. Maakt de notulen, agenda en actiepuntenlijst voor de LB vergaderingen en verzendt deze naar de leden van het LB.
 3. Verzorgt de verzending van de goedgekeurde notulen van de regio’s naar de andere regio secretarissen.
 4. Houdt het ledenbestand van het WIHC LB bij.
 5. Houdt het landelijk ledenbestand bij, via de regiosecretarissen.
 6. Is lid van de VAPvisie redactie.
 7. Verzorgt de landelijke mailingen.
 8. Aanleveren aanpassingen voor WIHC gedeelte van de website aan de webbeheerder van het WIHC deel.
 9. Verzorgt de verzending van de goedgekeurde notulen van de regio’s en  het LB naar de secretaris van de VAP en de webmaster zodat deze ze op de website kan zetten.

   

Taken penningmeester:

 1. Begroting maken in samenspraak met de voorzitter
 2. Financiën bijhouden a.d.h.v. rekeningoverzichten verstrekt door voorzitter WIHC
 3. Winst- en verliesrekening maken
 4. Financiën rondom congressen
  1. Inschrijvingen WIHC congressen verwerken
  2. Betalingsbevestigingen naar deelnemers WIHC congressen sturen.
  3. Betalingsherinneringen naar deelnemers WIHC congressen sturen bij achterstallige betaling.
  4. Beoordelen declaraties WIHC leden en indien goedgekerurd betalingsverzoek doorsturen aan VAP penningsmeester.
  5. Originele bonnen en facturen doorsturen naar secretaresse VAP.
  6. Directe PIN-betalingen met WIHC PIN-pas (kadobonnen voor sprekers, jaarlijks etentje LB etc.)
  7. Aan secretaresse VAP doorgeven welke standhouders een factuur moeten krijgen en hoe hoog deze moet zijn.
  8. Deelnemerslijsten WIHC congres aan overige LB-leden sturen die aan inschrijftafel bij congres gaan zitten.
  9. Bijhouden deelnemerslijst WIHC congressen
  10. Bijhouden welke standhouders een factuur moeten krijgen en hoe hoog deze moet zijn, doorgeven aan secretaris VAP
  11. Na een congres een inventarisatie van hoeveel meters standhouder er zijn geweest, hoeveel betalende leden, hoeveel niet betalende leden e.d. voor secretaris VAP

 

De leden van het Landelijk Bestuur mogen maximaal twee opeenvolgende termijnen van drie jaar een bepaalde bestuursfunctie  uitoefenen.