Algemeen

In juli 1998 word de Werkgroep Algemene Histotechniek (WAH) opgericht vanuit de toenmalige Vereniging Histotechniek Nederland (VHN). Deze werkgroep zal samen met de Stichting Kwaliteitsborging Klinische Pathologie (SKKP) de 1ste rondzending voor de histologie organiseren. Na jaar besluit de SKKP de rondzendingen helemaal zelfstandig uit te voeren en de WAH wordt weer opgeheven.
Op 30 juni 2001 wordt de WAH weer heropgericht omdat de SKKP aangeeft moeite te hebben met het alleen uitvoeren van de rondzendingen.
In 2003 wordt de VAP opgericht door de fusie van de VHN en de OCM. Besloten wordt om de voorzitter van de WAH ook het in het hoofdbestuur van de VAP te laten plaats nemen en het is de bedoeling dat de WAH ook echt het stukje van de “histologie” gaat vertegenwoordigen binnen de VAP, waarna de naam wordt verandert in Werkgroep HistoTechnieken (WHT)
Leden:
De WHT maakt onderscheidt in 3 typen leden van de werkgroep. Bestuursleden, Organisatorische leden, WHT-contactpersonen. Om bestuurslid en organisatorisch lid te kunnen zijn moet men lid zijn van de VAP, beroepsmatig bezig te zijn met de histochemie en vrij van commerciële belangen met betrekking tot reagentia en technieken. Een lidmaatschapschap en/of deelname aan de werkgroep eindigt: door te bedanken, opzeggen lidmaatschap VAP, na verstek laten gaan (zonder bericht) van drie opeenvolgende vergaderingen en/of bijeenkomsten.

Bestuursleden: De WHT heeft  -bij voorkeur 4 bestuursleden-,  een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris/penningmeester en een SKML-contactpersoon, deze heeft zitting in de beleidsadviescommissie van de SKML. De aanstelling geschied voor twee jaar, aftredende bestuursleden zijn te allen tijde herbenoembaar. De bestuursleden en/of functies worden benoemd met meerderheid van stemmen. De voorzitter moet ook worden goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van de VAP.

Organisatorische leden: Naast de bestuursleden kan het bestuur aangevuld met extra leden. De organisatorische leden kunnen algemeen bestuurslid zijn of/en de overige taken op zich nemen zoals de scholing contactpersoon en obductie contactpersoon.

Daarnaast kunnen leden kleinere en/of losse taken binnen organisatie op zich nemen zoals de organisatie van de thema(mid)dagen, begeleiding bij paneldagen, website en de VAPvisie. Deze leden hoeven niet per definitie in het bestuur te zitten, dit is naar inzicht van het desbetreffende lid en/of het bestuur van de WHT.

WHT-contactpersonen: de WHT heeft gesteld dat bij voorkeur vanuit elk histologisch laboratorium in Nederland een persoon opgegeven is als contactpersoon. Deze contactpersonen vormen samen een lijst met namen en adressen (voorkeur emailadressen) welke rondgestuurd wordt naar alle histologische laboratoria. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor informatie uitwisseling.

Wilt u fungeren als WHT-contactpersoon? Stuur dan een e-mail naar de voorzitter van de WHT.